سلاح اتمی بهانه است حکومت ایران باید برود!
pyknet.net
14-Jul-2012

هدف آوردن افرادی بر سر کار است که خود را بهتر با سیستم  تامین منافع آمریکا تطبیق دهد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark