رهبر رنگ پریده در رویای قدرت نظامی است
pyknet.net
13-Jul-2012

«اگر ما سربازان امام زمان هستیم. باید آماده باشیم. به یاری
خداوند و با امدادهای غیبی او ما موفق می شویم به تمدن اسلامی
در دنیا افتخار کنیم. این سرنوشت ماست»

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark