صادرات آمریکا به ایران ۳ برابر شد
tabnak.ir
13-Jul-2012

در حالی صادرات آمریکا به ایران افزایش یافته است که این کشور فشار زیادی
را به کشورهای دیگر وارد کرده تا از سطح مبادلات خود با ایران بکاهند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark