مهاجرت روز افزون پارسیان پاکستان
BBC / Haroon Najafi Zadeh
12-Jul-2012 (one comment)

در پاکستان، شمار پیروان دین زرتشتی که به "پارسیان" معروف هستند، تا چند سال پیش به ۲۰ هزار نفر می‌رسید. اما حالا تنها حدود هزار و پانصد نفر از آنها باقی‌مانده اند. علت کاهش آنها ، مهاجرت روز افزون از پاکستان است که به دلایل مختلف صورت می گیرد.

هارون نجفی‌زاده گزارش می‌دهد.

>>>
Anonymous Observer

Video: Persian Zoroastrians -Still Fleeing Muslims

by Anonymous Observer on

1400 years later, and Zoroastrians of Persian origin are still fleeing Muslim invaders.  


Share/Save/Bookmark