وقتي ربع پهلوي سرمايه ملي اپوزيسيون مي شود
کیهان تهران / حسین شریعتمداری
11-Jul-2012 (one comment)

اخيرا كپي دو فيش بانكي كه نشان مي داد از دفتر رضا پهلوي مبلغ دوهزار و پانصد دلار براي اسماعيل نوري علا و دوهزار و دويست و پنجاه دلار براي نيك آهنگ كوثر حواله شده است به دست برخي از گروه هاي اپوزيسيون افتاده و آنچه اين دو نفر را از طفره رفتن و انكار دريافت مبالغ مزبور ناتوان كرده است، اين كه تاريخ هر دو حواله بانكي فقط يك هفته بعد از مصاحبه غيرمنتظره نيك آهنگ كوثر و اسماعيل نوري علا با رضا ربع پهلوي و تمجيد و تقدير از وي بوده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

گدا صفت اون عقب‌افتاده پفیوزی هستش که توی چکاش به اندازه کافی‌ صفر نمیگذاره....کاملا با شما نازنین موافقم.......