كاسه داغ تر از اسرائيل!
kayhannews.ir
11-Jul-2012

تنها برخي از مقامات رژيم صهيونيستي- و نه همه آنها- مدعي مخالفت مردم
ايران با فعاليت هسته اي هستند

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark