سخنرانی خامنه ای در مشهد زیر علامت سئوال است!
pyknet.net
11-Jul-2012

ز فردای انتشار خبر سفر علی خامنه ای به مشهد در پیک نت، در این شهر حالت حکومت نظامی برقرار شده است.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark