سپاه و روحانیت، دو بازوی موقعیت باخته در ج.سلامی
rahetudeh.com
09-Jul-2012

سخن آقای خمینی در واقع این بود که اگر
روحانیت می خواهد کار اجرایی و دولتی انجام دهد بهتر است لباسش
را درآورد و وارد عرصه اجرایی شود تا اگر وضع چنانکه او پیش
بینی می کرد خراب شد به حساب روحانیت که از نظر وی یک وظیفه
معنوی و نظارتی دارد خدشه ای وارد نیاید.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark