ایرانیان چه ویژگی‌های شاخصی دارند؟
tabnak,ir
08-Jul-2012

قشری از ایرانیان دارای این خصوصیات هستند :

خود کم بین ، سطحی نگر و ظاهر بین ، شکست خورده ، مایوس و نا امید و غمگین ،
و ناراضی از همه چیز و همه کس در همه حالت حتی در بهترین وضعیت

قشر دیگری از ایرانیان هم دارای این خصوصیات هستند

متظاهر . مغلطه گر ، ریاکار ، پاچه خوار و تشنه قدرت و خشک نظر و مساحمه گر و دارای افراط و تفزیط نا معقول

البته دو خصلت "دروغگویی و پول پرستی" متاسفانه آفتی هستش که در بین تمامی
قشرهای جامعه شیوع پیدا کرده و اکثر افراد این جامعه در این راه به کوچک و
بزرگ و صغیر و کبیر و پدر و پسر رحم نمیکنند

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark