روسیه نگران آرایش نظامی در خلیج فارس است
pyknet.net
07-Jul-2012

ایرانی ها می‌خواهند نشان دهند که می‌توانند بازار نفتی را
مختل سازند اما آمریکا هم نمی‌توانند اجازه بدهند که چنین
اقداماتی بدون جواب بمانند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark