منتظر گشت ارشاد دریایی باشید
tabnak.ir
07-Jul-2012

قرار است که با جرایمی نظیر بدحجابی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، آلودگی
صوتی، سرقت و ... که در سواحل ناامنی ایجاد کنند، برخورد شود.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark