مخالفت مردم با ادامه سیاست های هسته ای رژیم و بستن تنگه هرمز
سایت خبری راه کارگر
05-Jul-2012 (2 comments)

ادامه سیاستهای هسته ای رژیم و تهدید به بستن تنگه هرمز مورد مخالفت اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی واحد مرکزی خبر قرار گرفت. واحد مرکزی خبر در یک نظر سنجی سه گزینه ای سوالی مبنی بر چشم پوشی رژیم از اهداف هسته ای خود در مقابل حذف تدریجی تحریم های ویرانگر کشورهای سرمایه داری طرح کرد که پس از اینکه بیش از شصت درصد شرکت کنندگان به قطع فعالیت های اتمی مسئواین و حذف تحریم ها رای دادند، نظرسنجی را از سایت خود حذف کرد. هم چنین این سایت در نظرسنجی دیگری طرح نمایندگان مجلس در مورد بستن تنگه هرمز برروی کشتی های نفتکش را مورد سوال قرار داد که هشتاد و نه درصد شرکت کنندگان مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Hats off to the brave 63% Iranians who said NO.....

by Roozbeh_Gilani on

to the Islamo Fascists warmongering, given the obvious risks.

In an independent poll, I am sure that  the NO response  would have been very close to100%. .

The pathetic , angry and frustrated reaction of the Islamist regime and it's cyber agents  is rather entertaining :) 

"Personal business must yield to collective interest."


CIM

Misleading poll

by CIM on