اذان‌گویی فیروزآبادی هنگام سخنرانی
tabnak.ir
05-Jul-2012

هنگامی که سخنان فیروز‌آبادی به لحظات اذان ظهر نزدیک شد، وی سخنان خود را
قطع و مابقی صحبت‌هایش را به جلسه اختتامیه موکول کرد و شروع به گفتن اذان
کرد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark