فساد مالي و امنيت ملي
tabnak.ir
03-Jul-2012

در
صدر اسلام، به دنبال فتوحات، اموال و زمين‌هاي فراواني در اختيار حكومت و
مسلمانان قرار گرفت و در پي سياست‌هاي تبعيض در سهميه بندي بيت المال و
برتري بخشيدن عرب بر عجم و خواص بر عوام و اختصاص دادن سهم‌هاي كلان به
خويشان و نزديكان و حاميان هيئت حاكمه، خطرناك ترين انحراف‌ها رخ نمودند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark