اگر درایتی وجود داشت شاید مغول ها حمله نمی کردند
pyknet.net
01-Jul-2012

در این شرایط، حرف عقل جز از دهن توپ بیرون نمیآید.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark