نماینده کلیمیان: ایران نژادپرست نیست
tabnak.ir
01-Jul-2012

معتقدیم بقیه مشکلات جزئی نیز در چارچوب قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل حل است

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark