اين رزم ستاد مشترك مي خواهد (يادداشت روز)
kayhannewsir
29-Jun-2012

در مواجهه با چالش اقتصادي موجود و براي مديريت فرصت ها، قبل از هر چيز بايد مرز
منتقدان دلسوز با بدخواهان و طيف چندسر «ما نمي توانيم» جدا شود، همچنان كه دولت از
اين ضرورت، مستثني نيست.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark