سفر احمدی نژاد به برزيل: جهل يا تجاهل نسبت به پروتکل های سفر
Radio Farda / حسین علیزاده
29-Jun-2012

«ديکتاتور حقير» عنوان و لقب جنجال برانگيزی بود که لی بولينگر، رييس دانشگاه کلمبيا در ديدار احمدی نژاد از اين دانشگاه در سوم مهرماه سال ۸۶ به وی داد. در مقابل احمدی نژاد نيز با اين استدلال که «مورد حمايت امام زمان بوده»، سخنرانی خود در اين دانشگاه را يکی از دستاوردها و موفقيت های سفرش به نيورک دانست.پنج سال پس از آن ديدار، آقای احمدی نژاد در روزهای ۲۰ تا ۲۲ ژوئن در حالی به برزيل سفر کرد که عالماً و عامداً کليه اصول تشريفاتی در حفظ شان و منزلت خود را نيز ناديده گرفت چه رسد به منزلت و جايگاه ملت ايران.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark