تحولات بازار ارز رواني است مردم به شايعات توجه نكنند
kayhannews.ir
27-Jun-2012

بانكها بيش از توان خود تسهيلات پرداخت كرده اند. . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark