مسئول بی حرمتی به ایران کیست؟حواشی سفر غیرضروری رییس جمهوربه برزیل
fardanews.com
24-Jun-2012 (one comment)

کدام عرف و منطق می گوید که شان رئیس جمهور اسلامی ایستادن و عکس یادگاری گرفتن با نیروهای حفاظتی دیگر کشورهاست؟

>>>
First Amendment

خود کرده را تدبیر نیست

First Amendment


Some comments:

رئيس جمهور در حال اداره دنيا س شما ها متوجه نيستين... 

 

مرغ کیلو 7000 تومان . عن قریب گشنگی بمیریم . سیاست خارجی تو سرمون بخوره .Share/Save/Bookmark