گراني چه خواهد كرد... خداحافظي مرغ هم با سفره‌هاي مردم؟
khorasan.isna.ir
24-Jun-2012

نبود تامين نقدينگي مرغداران باعث شده است تا مرغدران براي تامين نقدينگي به بازارهاي ربوي گرايش پيدا كنند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark