ادای احترام سنای کالیفرنیا به ایرانیان
VOA
23-Jun-2012

سنای ایالت کالیفرنیا قطعنامه ای را از تصویب گذرانده که محتوای آن، ادای احترام به مشارکت شهروندان ایرانی تبار به جامعۀ آمریکا و ایالت کالیفرنیاست. آمریکاییان ایرانی تبار از این قطعنامه استقبال کردند و هادی قائمی-فعال حقوق بشر در نیویورک- آن را گامی در راستای تحقق حقوق بشر در ایران خواند.

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark