دزدیهای مقام امنیتی وتردیدپادشاه به جاسوسی پرویزثابتی
JMI News / JMI News
17-Jun-2012

پرویزثابتی در کتابش میگوید: " طرزفکربنده بانصیری، یکی نبود.مثلاًدرزمینه فسادمالی، اصلاًمن بانصیری دردوجبهه کاملاً متفاوت بودیم.واضافه میکند :"حالادرجای خودش برای شماچندنمونه راخواهم گفت".( صفحه 320 ) ،شاید اودلیل خاصی برای "جای خودش" دارد که من نمیدانم ، اما این سئوال پیش میاید که چرا ثابتی ، دراشاره به فساداداری ومالی واخلاقی دیگران ، سخاوتمندانه وباگشاده دستی ، حرافانه سخن میگوید.وبرای توجیه تقاضای کتبی وعلنی 700 هزارتومان پاداش محمدسام وزیرکشور هویدا 10 صفحه کتاب را(از555 تا564 ) مطلب می بافد ، ولی درمورد "سر قت میلیونها تومان بودجه سری" خودش ،دچارخمیازه وخستگی! میشود و به "محقق تاریخ " میگوید "درجای خودش" (320).ولی من ازصفه 1 تا670 کتاب هرجا گشتم "جای خودش"راپیدانکردم. البته "مقام امنیتی " ، درجای جای کتاب برای توجیه وپاسخ هرسئوال جّدی ، هم ،محقّق تاریخ وهم خوانندگان کتاب را بجای" نامع... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark