مذاکرات مسکو رقص اتمی روی لبه تیغ
pyknet.net
17-Jun-2012

غرب و در راس آن امریکا، با لغو تحریم ها مخالف است، اما درعوض
تسلیم کامل اتمی جمهوری اسلامی را می خواهد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark