شیوه‌ای جدید: تجاوز کنید و رضایت بگیرید!
tabnak.ir
16-Jun-2012

اگر اثبات شود همسران متجاوزان در روز تجاوز مسافرت بوده‌اند -و یا شاید
عذر شرعی داشته‌اند-، در تخفیف مجازات کسانی که در خیابان دختران و زنان را
ربوده و به زور مورد آزار جنسی قرار می‌دهند موثر است!

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark