مجلس تائید کرد قاتل می تواند نماینده باشد!
pyknet.net
15-Jun-2012

اعتبارنامه یکی از نماینده گان مجلس انتصابی رهبر تائید شد که پیش تر نام او در یک پرونده قتل اعلام شده بود.
. . . . . . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark