چند هزار طلبه در قم حضور دارند؟
tabnak.ir
14-Jun-2012

رژیم پهلوی به موقعیت این مدرسه پی برده بود و آن‌را تحت نظارت کامل داشت

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark