3 سال پس از کودتا کشور و حکومت در چه شرایطی اند!
pyknet.net
11-Jun-2012

آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا
آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای
قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده
برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark