جلسه دادگاه دکتر علی رشیدی برگزار شد
JMI News / JMI News
11-Jun-2012


خبرگزاری جبهه ملی ایران:جلسه دادگاه دکتر علی رشیدی عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران روز یکشنبه 21 خرداد 1391 در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تشویش ادهان عمومي و اقدام برعلیه امنیت ملی ,برگزار شد.
در این جلسه دکجلسه دادگاه دکتر علی رشیدی برگزار شد
خبرگزاری جبهه ملی ایران:جلسه دادگاه دکتر علی رشیدی عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران روز یکشنبه 21 خرداد 1391 در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تشویش ادهان عمومي و اقدام برعلیه امنیت ملی ,برگزار شد.
در این جلسه دکتر رشیدی با بیان معضلات اقتصادی و عقب افتادن اقتصاد ایران از ترکیه و کره جنوبی طی ۳۰ سال گدشته به دفاع از خود برداخت .در این محاکمه دکتر مولایی وکالت دکتر رشیدی را برعهده داشت.تر رشیدی با بیان معضلات اقتصادی و عقب افتادن اقتصاد ایران از ترکیه و کره جنوبی طی ۳۰ سال گدشته به دفاع از خود برداخت .در این محاکمه دکتر مولایی وکالت دک... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark