فاشيست ما هستيم كه ريزه خوار آمريكا شده ايم
kayhannews.ir
11-Jun-2012

اين طيف ها كاري ندارند كه
آمريكا كودتاي 28 مرداد را راه انداخت و دولت مصدق را ساقط كرد يا داراي
معيارهاي دوگانه درباره كشورهايي نظير بحرين و فلسطين است. آمريكايي ها در
صورت لزوم از فاشيسم حمايت مي كنند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark