نام کشورهای معاف از تحریم علیه ایران
tabnak.ir
11-Jun-2012

ین کشورها به همراه ژاپن
و تعدادی از کشورهای اروپایی که پیش از این جزو کشورهای معاف از تحریم علیه ایران
بودند، به این دلیل که توان اقتصادی برای اعمال تحریم ها علیه ایران را ندارند از
این تحریم ها مستثنی شده اند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark