گروگانگيری تبعۀ چينی واعدام گروهی و مخفيانه تعدادی از زندانيان زندان قزل حصار در زندان اوين
Roshangari
10-Jun-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" روز شنبه 13 خرداد ماه 6 زندانی زندان قزل حصار که از 26 ارديبهشت ماه به سلولها انفرادی بند 240 زندان اوين جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند پس از بيش از 2 هفته انتظار مرگ اعدام شدند. اسامی 6 زندانی که مخفيانه در اوين اعدام شدند به قرار زير می باشد:
1- زندانی مهدی گوهری فرزند امان الله 44 ساله اهل کرمان ،از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج
2- زندانی مجيد گوهری 41 ساله اهل کرمان، از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج
3- رضا فخری راينی فرزند علی 30 ساله اهل کرمان از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج
4- صادق يوسفی فرد فرزند محمد 35 ساله اهل اسلامشهر، از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج
5- محمد رسول پور 40 ساله ،اهل رشت از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج
6- سعيد معينی 36 ساله ،اهل کرمان از سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار کرج.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark