برخورد وحشيانه و غير انسانی با زندانی سياسی در شرايط حاد جسمی
Roshangari
10-Jun-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" روز شنبه 20 ارديبهشت ماه زندانی سياسی صالح کهندل که گفته می شود مبتلا به بيماری سرطان خون می باشد و از دردهای طاقت فرسا و جانکاه شديدا در رنج است با دست بند و پابند و رفتارهای وحشيانه و غير انسانی به بيمارستان هزار تخت خوابی (خمينی) منتقل شد.
پابند را طوری به پاهای او زده بودند که به سختی قادر به حرکت بود وحتی هنگام ويزيت دکتر، پاسداربندها همراه وی و با دست بند و پابند بود. پزشک معالج و پرستاران در حالی که از اين عمل غير انسانی سخت متاثر شده بودند نسبت به اينگونه رفتارها به پاسداربندها اعتراض کردند و خواستار باز کردن پابند و دست بند وی شدند اما پاسداربندها با برخوردی تهديد آميز به آنها گفتند که به ما از بالا(بازجويان وزارت اطلاعات) دستور داده شده است.
زندانی سياسی صالح کهندل برای انجام 6 آزمايش متفاوت مجبور بود به نقاط مختلف بيمارستان مراجعه کند و عليرغ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark