یک میلیون تن گوشت قرمز از ایران رفت به ترکیه!
pyknet.net
10-Jun-2012 (one comment)

ممکن است بیش از
این یک میلیون تن گوشت به کشورهای دیگر از
جمله عراق هم صادر
شده باشد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Akheh kabob  torki

by vildemose on

 Akheh kabob

 torki khoshmazehtar az kabob shamshiri hast..hahahha

 

Tabrik.

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir