نقد کتاب "در دامگه حادثه"/سرگرد پرویز انصاری;عملیات ساختگی ساواک
JMI News / JMI News
09-Jun-2012

درصفحه 273 و274 کتاب "دردامگه حادثه " مقام امنیتی ،میخوانیم :" قبل ازجشنها (منظورجشن 2500سال شاهنشاهی است) ، اینها (مجاهدین خلق ) ، سعی کردند ، شهرام پسراشرف را ، بدزدند وبدفترش رفته ا ند تادرحالیکه بیرون میامد ، وی را درگونی بگذارند .پسراشرف هم درآنجا ، شهامت بخرج داده بودومقاومت نشانداده ودربان ساختمان هم بکمک آمده بودوخلاصه نتوانسته بودندکه اورابدزدند....).

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark