شاهزاده ای که بیشتر چپ است تا راست!
Kayhan London/ژورنالیست / الاهه بقراط
01-Jun-2012 (one comment)

از طرفدار جمهوری و پادشاهی، از راست و چپ در این هیئت حضور دارند و عمدتا جوانانی که جمهوری اسلامی را با پوست و گوشت خود تجربه کرده‌اند.

>>>
recommended by JustAnIranian

Share/Save/Bookmark

 
First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

 

نه "شازده عقب‌افتاده" چپ و راست خودش را میشناسد...نه نویسنده مقاله
("الاهه بقراط" توده‌ای / چریک سابق) که با مجیز‌خوانی خانواده کثیف پهلوی
امرار معاش می‌کند.............