هنوز بسياری به جرم انتقاد از رهبری زنداني‌اند
Kalameh
28-May-2012

محمدحسن رحيميان که نمايندگی رهبری در بنياد شهيد و امور ايثارگران را برعهده دارد، گفته است: «در فتنه ۸۸ رهبری دستور فرمودند که اگر کسی را به خاطر توهين به من دستگير کرده‌ايد، ‌ هرچه سريع‌تر آزاد کنيد و تاکيد کردند که با کسانی که در برخی موارد به من توهين مي‌کند، برخورد نکنيد� ايشان فرمودند کسی حق ندارد به خاطر شخص من متهم را محاکمه کند.»

اين اظهارات در حالی پس از سه سال و در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری دهم مطرح می شود که از ميان زندانيان سياسی پس از انتخابات، بخش قابل توجهی از آنها در دادگاهها با اتهام توهين به رهبری رو به رو بودند و بسياری از آنها نيز به همين خاطر حکم گرفتند و زندانی شدند که تعدادی از آنها هنوز زندانی اند.

جالب اينجاست که در اکثر قريب به اتفاق موارد، آنچه به عنوان مصداق اتهام توهين به رهبری به اين زندانيان تفهيم شده و مورد محاکمه قرار گرفته، در حقيقت انتقاداتی دلسوزانه با هدف اصلاح نظا... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark