به یاد قهرمان ملی ایران، خسرو روزبه
tudehpartyiran.org
27-May-2012

نام وارطان و محمود، و حماسه پایداریِ
اسطوره‌وار آنان در راه هم‌پیمانی با توده‌‌های زحمت، از برگ های درخشان
تاریخ مبارزات زحمتکشان ایران است.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark