وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور باشد شاهین نجفی چرا خواننده نباشد؟
rahetudeh.com
27-May-2012

جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه ایست روادار و
شرط دوام رواداری احترام متقابل است. از درون این احترام است
که دموکراسی، آرامش و همراهی و همفکری ملی زاییده خواهد شد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark