موج جديد اخراج كارگران به راه افتاده است
Roshangari
19-May-2012

دبير اجرايی خانه کارگر تهران نسبت به عواقب روی آوردن برخی بنگاه‌های بزرگ کشور به اخراج نيروهای کار هشدار داد.

اسماعيل حق پرستی در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينکه موج جديدی از اخراج کارگران به راه افتاده است اظهار داشت: اکثر واحدهای توليدی و صنعتی با افزايش مشکلاتشان ناچارند با بخش اعظمی از نيروی کار خود تمديد قرارداد نكنند يا نسبت به اخراج آنان اقدام مي‌کنند.

او افزود: به دنبال تشديد بحران و رکود اقتصادی در کشور و اينکه عرضه نيروی کار فراوان با ايجاد فرصت‌هاى جديد شغلى همخوانی ندارد باعث شده است جمع کثيری از کارگران به راحتی اخراج شوند.

به گفته وی موج جديدی از بيکاری به صورت گسترده و رو به رشد در کشور ظاهر شده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark