كودكان زباله‌گرد 45 درصد بيشتر از ساير كودكان كار در معرض ايدز قرار دارند
roshangari
18-May-2012 (one comment)

يك فعال حقوق كودكان كار گفت: با اوج‌گيرى بحران‌هاى اقتصادى و افزايش تورم، روند جذب كودكان به ويژه كودكان مهاجر افغان به بازار كار سرعت گرفته است.

طيبه شريف پور، عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان کار و خيابان در اين باره اظهار كرد: با تشديد برخوردها براى بازگشت مهاجرين افغان پس از دهه 70 با پديده بازگشت فرزندان مهاجرين افغان مواجه شديم.

او در تشريح اين پديده گفت: بسيارى از کودکان زير 18 سال که ممکن است يکی از بستگان آنها در ايران باشند به شکل غير قانونی وارد ايران مي‌شوند و به دور از خانواده به صورت گروهی در مناطق حاشيه‌ای تهران کار و زندگی کار مي‌کنند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Simorgh5555

This is Khomeini's legacy -Nasle Sukhte

by Simorgh5555 on

Tell me something.  Is it the fault of the sanctions that these children living in the streets and have contracted HIV? Child beggars on Tehran's street are thr product of the mismanagement of the economy and reckless disregard for population growth by the Islamic Republic.

What happened to Khomeini's promise that all of Iran's oil income would be used to cure poverty and that no one will ever be hungry again. What happened to Khomeini's promise that houses and electricity will be free?

According to Khomeini every one of these children should have a house. There is enough money to pay for pilgrimages to Najaf and Karballah. There is enough money to build and renovate Islamic shrines with gold. There is enough money to rebuild nridges, schools and hospitals in Lebanon. There is enough money to send weapons to Syria and Palestine. But there is not enough money to feed and house innocent children beggin on the streets of Tehran. 

These children are the legacy of Khomeini's terrorist regime and the stupidity of the generation that took to the streets in 1979. 

I HOPE AND PRAY EVERY SINGLE WILFUL SUPPORTER OF THE ISLAMIC REPUBLIC IS KILLED BY AN ISRAELI AIRSTRIKE. MAY KHAMENEI, AHMADINEJAD, THE BASIJ, THE LARIJANI BROTHERS AND THE ENTIRE SEPAH ALONG WITH THEIR FAMILIES BE KILLED BY A JEWISH ROCKET.

MAY A JEWISH ROCKET LAND ON THEIR CARS

MAY A JEWSIH ROCKET LAND ON THEIR MOSQUUES

MAY A JEWISH ROCKET LAND ON THER HOUSE

MAY A JEWSIH ROCKET LAND ON THEIR SCHOOL.

WIPE OUT THE ISLAMIC REPUBLIC. WIPE OUT THEIR EVIL SEED.

PLEASE SUPPORT MILITARY ACTION. DEATH TO THE ISLAMIC REPUBLIC. CONDEMN IT. FIGHT IT. DESTROY IT.