نرگس محمدی نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، به زندان زنجان منتقل شد
roshangari
18-May-2012

نرگس محمدی نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در اقدامی غير قانونی به زندان زنجان منتقل شد.

به گزارش سايت ملی-مذهبي، در حالی که حکم زندان نرگس محمدی در تهران صادر شده وی از بهداری اوين به زندان زنجان منتقل شده است.

به نظر می رسد با توجه به وضعيت اسفناک زندان های شهرستان اين انتقال در ادامه روند اذيت و آزار نرگس محمدی صورت گرفته است.

خاطرنشان می شود نرگس محمدی که به فلج عضلانی مبتلا شده در روزهای اخير در وضعيت وخيمی به سر می برد و بيماری وی که ميراث زندان قبلی اش می باشد دوباره اوج گرفته است. اين بيماری مرموز در محيط های پراسترس و پرفشار اوج می گيرد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark