3 زندانی سياسی کرد 4 سال است که مفقود می باشند
roshangari
11-May-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" سه زندانی سياسی کرد که نزديگ به 4 سال پيش توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير شده بودند از زمان دستگيری تا به حال هيچ اثری از آنها وجود ندارد.
سه فعال سياسی کرد که در سازمانهای اپوزيسيون کردی فعال بودن در تاريخ 8 خرداد 87 در شهر مريوان با يورش مامورين اطلاعات سپاه پاسداران دستگير و به نقطۀ نامعلومی منتقل می شوند و از آن تاريخ تا به حال هيچ اثری از وضعيت و شرايط آنها وجود ندارد.اسامی 3 فعال سياسی کرد به قرار زير می باشد:
1-جميل بامرز 35 ساله 2- شاهد بهرامی 36 سال 3- آسو ميرزايی 28 ساله
سه زندانی سياسی کرد از لحظۀ دستگيری و انتقال به نقطۀ نامعلوم تا به امروز هيچگونه ارتباطی تلفنی و يا ملاقات با خانواده های خود نداشتند و تاکنون به خانواده های آنها گفته نشد که در کجا در بازداشت بسر می برند و در چه شرايطی قرار دارند.
خانواده سه زندانی سياسی کرد در طی 4 سال گذشته ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark