یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
JMI News / JMI News
06-May-2012 (2 comments)

نبود حاکمیت ملی و ضعف حاکمیت اسلامی در دفاع از منافع ملی ایران ٬ سبب آن شده است که میهن عزیزمان از هر سو مورد تهدید و تعرض قرار گیرد . امروز بازهم موسسه دیگری ٬ تاریخ سرزمین ما را تحریف میکند.بر خلاف صدها نقشه و سند در موزه های دنیا و هزاران نوشته و مدرک در کتابخانه های جهان ٬موسسه گوگل بر اثر فشار دلارهای عربی و یا جهالت محض ٬ نام خلیج فارس را از روی نقشه خود حذف کرده است .جبهه ملی ایران در آمریکا به این گستاخی به تاریخ جهان و میراث فرهنگی کشور بزرگ ایران اعتراض میکند و خواستار تصحیح فوری این اشتباه بزرگ و استفاده از نام و اقعی و همیشگی "خلیج فارس" برروی نقشه گوگل همانند دیگر نقشه های معتبر در جهان میباشد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
yapremkhan

The boss has gone to pick

by yapremkhan on

The boss has gone to pick some flowers.(rafteh gol bechineh)


jmyt17

یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل

jmyt17


 

I do not like it. Where is your boss Reza Phalavi to support all of you to brining back the name to it is original. See time showing us every body is move. Let see what is going to do???!!!