درسالی مزين به نام توليد و کار هم از راهپيمايی کارگران جلوگيری شد
Roshangari
30-Apr-2012

ايلنا: معاون دبير کل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپيمايى روز كارگر گفت: در سالی که مزين به نام توليد ملی و حمايت از سرمايه ملی شده است نبايد از راهپيمايی کارگران که نشان دهنده و بيان کننده مشکلاتشان است جلو گيری مي‌‌شد.

حسن صادقی ضمن گراميداشت ياد و خاطره قربانيان اين روز بزرگ خطاب به مسئولان گفت: اگر شعار و عمل مسئولان يکی باشد کارگر ايرانی عزت‌مند شده و اقتصاد کشور رونق خواهد يافت.

او با بيان اينکه هم اکنون شاهد بيکاری و بی عزتی کارگران کشور هستيم خاطر نشان کرد: روزکارگر در تمام دنيا يا جشن گرفته مي‌شود و يا اينکه صدای اعتراض کارگران بگوش مي‌رسد که اگر جشن گرفته شود بايد رصد شود که چرا در اين روز کارگران جشن مي‌گيرند و اگر نيز صدای کارگر بلند است باز هم بايد تحقيق شود که چرا فرياد کارگران بلند شده است.

معاون دبيركل خانه كارگر با تاکيد بر اينکه در کشوری که ندا و صدای کارگر بگوش مي‌رسد بدين معنی... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark