تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
jminews.com / jminews.com
29-Apr-2012

 

 اخیرا یک نامه الکترونیکی مبنی بر مذاکره جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی با امضای آقای حسن لباسچی, سخنگوی پیشین جبهه ملی در ایران, بطور وسیع در فضای مجازی پخش گردیده است.بدینوسیله به آگاهی میرساند:
۱.جبهه ملی ایران در آمریکا و ایران نه تنها هیچگونه مذاکره ای با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان نداشته است بلکه نسبت به شرکت در چنین مذاکراتی به چند تن از هواداران جبهه ملی در اروپا به دلیل آماده نبودن زمان و فضای مناسب هشدار داده بود.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark