خطر اخراج كارگران در صورت برگزارى راهپيمايى روز كارگر
Roshangari
22-Apr-2012

سخنگوى كانون عالى انجمن‌هاى صنفى كارگران كشور اعلام كرد: اين خطر وجود دارد كه كارگران در صورت برگزارى راهپيمايى و تجمع روز جهانى كارگر اخراج ‌شوند.

هادى ابوى در گفتگو با ايلنا برگزارى راهپيمايى در روز جهانى كارگر را حق صنفى كارگران اعلام كرد و گفت: طبق اصل 27 قانون اساسى دولت بايد نسبت به ارائه مجوز راهپيمايى در روز جهانى كارگر اقدام كند.

او با انتقاد از عدم برگزارى راهپيمايى روز كارگر در طى سال‌هاى گذشته تصريح كرد: در صورتى كه دولت در سال حمايت از كار و توليد ملى به كارگران مجوز برگزارى راهپيمايى را ندهد در حق آن ها جفا كرده است.

سخنگوى كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگران در ادامه با اشاره به بي‌نيازى برگزارى راهپيمايى مسالمت‌آميز به مجوز وزارت كشور طبق اصل 27 قانون اساسي، تصريح كرد: با توجه به اين كه 11 ارديبهشت، روز جهانى كارگر در قانون كار جمهورى اسلامى به رسميت شناخته شده است از اين رو كارگران نبايد در صو... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark