خانواده فعالين کارگری دربند، از رنجها و ظلمهاسخن می گويند
Roshangari
17-Apr-2012

جرس:مژگان مدرس علوم: هر سال که می گذرد شرايط زندگی کارگران به دليل رشد تورم، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و اخراج های گسترده دشوارتر می شود. اما مسئولين حکومتی به جای رسيدگی به وضعيت طبقه کارگری و شنيدن صدای آنها، هرگونه اعتراض صنفی را سياسی تلقی کرده و با صدور احکام غيرعادلانه و زندانی کردن کارگران و تهديد آنها و تحت فشار قرار دادن خانواده هايشان سعی دارند بر مشکلات کارگران سرپوش گذاشته و آنها را مجبور به سکوت کنند.

در آستانه روز جهانی کارگر و در تداوم فشارها بر فعالان کارگری رضا شهابي، فعال کارگری و عضو سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران بعد از نزديک به 23 ماه بلاتکليفی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزيری محکوم شد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark