دزدان اطلاعات و دزدان سپاه به بلعيدن مال و منافع ملی آنهم درحد کلانش “ عادت“ کرده اند
Roshangari
07-Apr-2012

معمول براين بوده که کاتبان درباري، تاريخ را به نفع سلاطين تغييرمی دادند و تحريف می کردند. اينجا هم همان واقعه ی تکراريِ تاريخ تکرارشده. قرارنيست که با سرمايه ی يک نظام، وجلوی چشم بزرگانش وجلوی چشم ميليونها مردم، تاريخ اين سی و سه سال سرزمين ما همانگونه مطرح شود که بوده: آميخته به فساد وقتل وغارت دروغ ورياکاری وبيکاری وتن فروشی واعتياد وهدردادن سرمايه های ملی وانسانی. تاريخ دراين سرزمين دارد تعريف تکراری خود را به رخ می کشد: انطباق حادثه ها و وقايع، آنگونه که حاکمان می خواهند. حالا عضوی ازمجموعه ی وزارت اطلاعات مأمورمی شود درباره ی حوادث اين دوسه سال اخيرفيلم بسازد. اوبايد نقش همان کاتب های درباری را ايفا کند. شما وقتی عضو وزارت اطلاعات می شويد، اول چيزی را که درخود قربانی می کنيد صداقت است.

آقای طالبی شروع کرد به تشريحِ نحوه ی کشته شدن شاپوربختيار از قول همان ”يکی ازبچه ها“:� پسرِ بختيارکه رييس پليس پاريس بود همه ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark