کوروش از نام‌آورترین شاهان تاریخ ایران
BBC
30-Mar-2012

کوروش از نام‌آورترین شاهان تاریخ ایران و بنیان‌گذار سلسله هخامنشی را به القاب مختلف خوانده‌اند: کوروش کبیر، پدر پارسی‌ها، برگزیده مردوک کهن‌ترین خدای بابل، فرستاده یهوه، فاتح بزرگ.

>>>
recommended by Anonymous Observer

Share/Save/Bookmark